جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Fri11282014

Last update10:22:34

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: پژوهشگر: رامش نوری
accordantly-democracy
بر اساس دیدگاه لیوپارت ، دموکراسی توافقی نوعی از دموکراسی است که از یک سو تضمین کننده ی تقسیم قدرت در جوامع چند پارچه می شود و از سوی دیگر مانع تمامیت خواهی می گردد. با این وجود، روش...
نگارنده: داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
-south-asian-association-for-regional-cooperation-saarc
سازمان سارک بارها اعلان کرده که افغانستان را در زمینه تولید انرژی و بهبود وضعیت حمل و نقل کمک میکند که این وعده ها تا هنوز عملی نشده و مزید برآن پاکستان هند را نمیگذارد که اموال...
نگارنده: دکتور لعل زاد
kabul-mission-7
الکساندر برنز در اواخر سال 1836 از طرف ایرل اکلند گورنرجنرال هند دستور می گیرد تا ماموریت کابل را به عهده گیرد. موصوف در راس هیئتی بتاریخ 26 نومبر با کشتی از بمبئی حرکت کرده و بتاریخ...
نگارنده: محمد عالم افتخار
old-and-young
الزامی است که بساط پیر سالاری جاهلانه و ظالمانه در جوامع امروزی برداشته شود تا منجمله حرمت و تکریم پیران و کهنسالان حسب ارزش های والای فرهنگی و سنن پسندیده انسانی موجود در عرف و اداب...
نگارنده: بهمن تکوین
kabul-bank-dossier
قضیه کابلبانک ارتباط تنگاتنگی با سیاست های نادرست اقتصادی و رانتی حکومت کرزی و احمدزی داشته و تا زمانیکه این نظام اقتصادی فاسد جایش را به اقتصاد مردمی نیمه رهبری شده ندهد، کابلبانکهای...
نگارنده: احمد سعیدی
yestardays-enemy-todays-friend
حکومت وحدت ملی حساسیت و رقابت های منطقوی را میدانند ما باید گام های را برداریم که متضمن منافع ملی ما باشد. در رقابت های منطقوی و فرا منطقوی و سفر های اخیر رهبری حکومت وحدت ملی کشور های...
نگارنده: برگردان: عبدالرحیم احمد پروانی
challenges-of-cultural-relativity
درک این نکته منجر به گشوده‌شدنِ دریچه‌ی ذهن ما می‌شود و ما به این شعور نایل می‌آییم که تصورات ما آیینه‌ی تمام‌نُمای حقیقت نیست، بلکه برخاسته از وضعیت فرهنگی جامعه‌ی پیرامونی ماست. فهم...
نگارنده: عبدالواسع هیله من
kabul-without-transportation
از مسولین حکومت وحدت ملی خصوصا مسولین اجرایی خواهشمندیم تا درین قسمت توجه جدی نموده و به ادارات مسول وظیفه بدهند که ایستگاه موتر های شهری را دوباره در مسیر های شهر کابل شناسایی و مشخص...
نگارنده: دکتور فرید یونس
women-in-a-funeral
از نگاه روانشناسی احساس آدمی در وقت در گذشت عزیزان زن و مرد نه می شناسد. زنان مانند مردان حق دارند در چارچوب قرآن و سنت احساس خود را چنانچه شایسته است در زمان از بین رفتن عزیزان خود...
نگارنده: احمد سعیدی
pakistan-and-china-recent-game
اگر پاکستان و چین بتوانند که میتوانند با تقویت همکاری‌های امنیتی خود در افغانستان به افزایش ثبات در این کشور کمک کنند یک مسیر ویژه زمینی برای ترانزیت کالا را بدست می‌آورند که در...
Back Home